Mind a két közvetlen transzatlanti járat megérkezett Budapestre

Kanadában a"Grand Budapest Hotel"-en keresztül lehetett becsekkolni az AirTransat járatára, utalva az Oscar-díjas film címére. Szabó Stefánia torontói magyar főkonzulátus

Kanadában a”Grand Budapest Hotel”-en keresztül lehetett becsekkolni az AirTransat járatára, utalva az Oscar-díjas film címére. A fotón Szabó Stefánia torontói magyar főkonzul asszony látható

KV-MTI | Kanada és Magyarország között legutóbb 2008-ban lehetett közvetlenül repülni. Akkor a  MALÉV üzemeltetett járatot Toronto és Budapest között, aztán a magas üzemanyagárra hivatkozva rövid időn belül meg is szűnt ez a lehetőség. 

Ezután hét esztendőt kellett arra várni, hogy eme két város ismét direkt összeköttetésben legyen, ráadásul tegnap este két különböző légitársaság is az első járatát indította ezen az útvonalon, melyek ma délelőtt érkeztek a magyar fővárosba. A két közvetlen transzatlanti járat nyomán Kanada és Magyarország közötti gazdasági, kereskedelmi és turisztikai együttműködés fejlődése is várható.

A SkyGreece eredetileg már májusban elindította volna a Toronto-Budapest járatát, de a 2012-ben alapított görög társaság közel egy hónapot csúszott az indulással. Az AirTransat kanadai légitársaság pedig eredetileg is mára időzítette az első, szezonális járatának beindítását Toronto-Montréal-Budapest között.

 A SkyGreece  GW 428 járata (Toronto-Budapest)

A torontói Pearson reptér tábláját a két budapesti járat látható.

A torontói reptér tábláján a két budapesti járat

 A görögök gépe a tervezett reggeli 8 órás budapesti landolást precízen, késés nélkül tartotta, sőt egészen pontosan 7:58-perckor fogott aszfaltot a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, majd 8:06-kor dokkolt is.  A gép egy HiFly-tól bérelt, CS-TFZ lajstromjelű, Airbus A330-243 volt.

 A bérlésre azért lehetett szűkség, mert a SkyGreece egyetlen saját Boeing 767-300-as repülőgépe június 14-én Athénból Torontóba tartó járatának teljesítése közben, nem sokkal a felszállást követően kihermetizálódott és kénytelen volt visszatérni Athénba. Az Airportál információi szerint azon a gépen akkor mindösszesen csak 33 utas tartózkodott. Ha ennyi utas lesz tartósan a görögök pár hete elindított transzatlanti járatain, akkor nagyon rövid életet jósolhatunk a SkyGreece-nek. Ennek megfelelően a légitársaság és a Budapest Airport sem akarta nagydobra verni az új transzatlanti járat érkezését, és semmilyen ünnepélyes járatnyitó eseményre nem került sor.

 Az AirTransat TS 702 járata (Toronto-Montréal-Budapest)

AirTransat03

A montreáli “megálló”

 Talán a múltja, megbízhatósága és a piaci helyzete miatt az AirTransat légitársaság első Torontó-Montréal-Budapest járatára több figyelem jutott mint a görögökére. A Torontóból indult repülőgép 51 perc repülés után, 19:21-kor szállt le a montreáli Pierre Elliott Trudeau repülőterén, hogy ott további utasokat vegyen fel. Mindeközben az AirTransat vezérigazgatója Jean-Francois Lemay, az Air Transat utazási irodájának vezetője, Annick Guerard, valamint Langer Katalin, a Magyar Turizmus Zrt nemzetközi igazgatója és Ódor Bálint nagykövet köszöntötte az utasokat és ünnepelte az új közvetlen Kanada-Magyarország kapcsolat létrejöttét egy nyitott “Grand Budapest”  feliratú kapu előtt. Az installációt a közelmúltban Oscar-díjat nyert Grand Budapest Hotel film ihlette, azzal az üzenettel, hogy Budapest immár nyitva van a kanadai utazók számára, szinte csak egy lépésnyire. Az első utasok egyike volt a montreáli “Hungarian Social Club” elnöke, Keresztes Imre is.

AirTransat01

fotó: Ottawai Magyar Nagykövetség. Középen Ódor Bálint nagykövet látható

 Az AirTransat TS702-es járata a montreáli kitérő után helyi idő szerint 21:00-kor folytatta tovább útját Budapest felé az éjszakában, majd pedig a menetrend szerinti 11:10 helyett jóval hamarabb, 10:21 perckor landolt. A közel hét és fél órás repülést követően Budapesten is ünnepélyes fogadtatásban részesült a kanadai gép. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lisa Helfand, Kanada budapesti nagykövete és Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója várta a kanadai légitársaság első Budapestre érkező járatát, amely eseményre portálunk is meghívást kapott az AirTransat és a Budapest Airporttól.

airtransat-permet

Vízsugárral köszöntötték a kanadai gépet

A já­ra­tot a szo­ká­sok­nak meg­fe­le­lő­en víz­su­gár­ral kö­szön­töt­ték, a pi­ló­ták pe­dig egy ma­gyar és egy ka­na­dai zász­lót ló­gat­tak ki a pi­ló­ta­fül­ke ab­la­ká­ból.

A lé­gi­tár­sa­ság a nyá­ri sze­zon­ban he­ten­te köz­le­ked­tet já­ra­to­kat Toronto és Budapest kö­zött, ame­lyet 346 ülé­ses Airbus A330-300-assal tel­je­sí­te­nek, az el­ső ér­ke­ző és in­du­ló já­rat tel­jes töl­tött­ség­gel köz­le­ke­dett.

Szijjártó Péter, kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a já­rat­nyi­tás al­kal­má­ból azt mond­ta, Kanada har­ma­dik leg­na­gyobb lé­gi­tár­sa­sá­gá­nak já­rat­nyi­tá­sa gaz­da­sá­gi, tu­risz­ti­kai és nem­zet­po­li­ti­kai szem­pont­ból is fon­tos. Kifejtette, hogy a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben Magyarország a ka­na­dai be­fek­te­tők egyik ked­ven­ce, 2013-ban 500 mil­lió dol­lár be­fek­te­tés ér­ke­zett Kanadából és a já­rat meg­nyi­tá­sá­val di­na­mi­kus fej­lő­dés­re szá­mí­ta­nak.

iconarrowSzijjártó Péter beszéde itt tekinthető meg>>

airtransat-syijjarto

Ünnepi tortaszeletelés Budapesten

 A tu­risz­ti­kai ága­zat­ban 2014-ben 34 ezer ka­na­dai ér­ke­zett Magyarországra, amely 9 szá­za­lék­kal ha­lad­ja meg az elő­ző évi szin­tet. Szijjártó Péter el­mond­ta még, hogy a leg­utób­bi nép­szám­lá­lás sze­rint Kanadában 314 ezer ma­gyar él, ezen be­lül 53 ez­ren Torontóban, az új já­rat je­len­tő­sen könnyí­ti és erő­sí­ti a kap­cso­lat­tar­tást az észak-ame­ri­kai ma­gya­rok­kal.

Lisa Helfand, Kanada bu­da­pes­ti nagy­kö­ve­te szin­tén az em­be­ri kap­cso­la­tok szo­ro­sab­bá vá­lá­sát hang­sú­lyoz­ta, ugyan­ak­kor ki­tért az egy­re ko­mo­lyabb gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok fon­tos­sá­gá­ra is.

bud-torontoJost Lammers, a Budapest Airport ve­zér­igaz­ga­tó­ja azt hang­sú­lyoz­ta, hogy 2008 szep­tem­be­ré­ben szűnt meg a lé­gi össze­köt­te­tés Magyarország és Észak-Amerika kö­zött, ek­kor szün­tet­te meg a Malév elő­ször a to­ron­tói, majd ké­sőbb a New York-i já­ra­tát, évek óta dol­goz­tak azon, hogy er­re az út­vo­nal­ra lé­gi­tár­sa­sá­got ta­lál­ja­nak.

Elmondta to­váb­bá, cél­juk, hogy a kö­vet­ke­ző nyá­ri sze­zon­ra meg­dup­láz­zák a frek­ven­ci­át, így he­ti két já­rat le­het­ne, mert sze­rin­te az igény sok­kal na­gyobb a mos­ta­ni ka­pa­ci­tás­nál.

airtransat-szijjarto2

A magyar külügyminiszter az AirTransat pilótájával és kiszolgáló személyzetével fog kezet

airtransat-pilot

AZ Air Transat közép-európai igazgatónője (jobbra) a gép pilótájával és vezető stewardessével

airtransat-szijjarto-sajto

Szijjártó Péter szerint turisztikai és nemzetpolitikai fellendülést is hoz az új járat

"Szuvenyír" Kanadából, Torta formájában.

“Szuvenyír” Kanadából, Torta formájában.

További fotók és VIDEO>>

15 hozzászólás

 1. Remelem a skyfreece is eletben marad,nekem nagyon szimpatikus az o ajanlatok es a szolgaltatas kinalatuk,csak repuljon,hajra skygreece!!!

 2. A gorok pilotak a legjobbak koze tartoznak!Jo repulest

 3. Igen megérkeztünk SkyGreece-el pompa nélkül de épségben

 4. Csak meg arra lennek kivancsi, hogy jegyvasarlasnal hogy lehet osszehangolni, ha nem Torontobol, vagy Montrealbol indulnek, hanem mas kanadai varosbol, de ezekkel a jaratokkal mennek Budapestre.Probaltam, de nem sikerult .

 5. Zsolt, milyen volt a tapasztalat a Skygreece-szel kapcsolatban? Irnal egy par infot?

 6. Teljessen felesleges ez a kozvetlen jarat!!!Magyarorszagbol biztos,hogy nemlesz telthaz!!!!De Canadabolsem!!!!!!!!

 7. Ennek a Szííjártónak sincs elég vastag bőr a pofáján…

  gajra vágták a nemzeti vagyonokat, a magyar nemzeti gazdaságot… eladták az aranykészletet,

  tavaly az ország földjét is eltékozolták, földért melyért a izraeliek oly kegyetlenül harcolnak minden centiméterét…

  padlóra küldték a Malévot, 700 ezer magyar gyerek éhezik és lista nagyon hosszú, mind ezek a magyar nemzetpolitikai 25 éves dicsőségei…

  és most is pofátlanul kiáll ujjongani, mert egy kanadai fapados nyáron kegyeskedik pár vén kanadai magyar kivándorlót Budapestre szállítani, hogy azoknak ne kelljen nekik valahol Európában átszállni…

 8. SKYGREECE airlines S.A. a legolcsobb ! Augusztusra $1170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*